حساب

یادداشت
سطح کارشناسی
کلید ای پی آی باید به عنوان یک توکن حامل در هدر مجوز درخواست ارسال شود کلید ای پی آی خود را دریافت کنید.
نمایش

نقطه پایانی ای پی آی:

GET
https://statline.ir/api/v1/account

درخواست نمونه:

curl --location --request GET 'https://statline.ir/api/v1/account' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'