آمار

یادداشت
سطح کارشناسی
کلید ای پی آی باید به عنوان یک توکن حامل در هدر مجوز درخواست ارسال شود کلید ای پی آی خود را دریافت کنید.
نمایش

نقطه پایانی ای پی آی:

GET
https://statline.ir/api/v1/stats/{id}

درخواست نمونه:

curl --location --request GET 'https://statline.ir/api/v1/stats/{id}?name={name}&from={from}&to={to}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
پارامتر
تایپ کنید
توضیحات
name
الزامی string
نام آمار مقادیر ممکن عبارتند از: browser, campaign, city, continent, country, device, event, landing_page, language, os, page, pageviews, pageviews_hours, referrer, resolution, visitors, visitors_hours.
from
الزامی string
تاریخ شروع در قالب Y-m-d
to
الزامی string
تاریخ پایان در قالب Y-m-d
search
اختیاری string
پرس و جوی جستجو
search_by
اختیاری string
جستجو بر اساس. مقادیر ممکن عبارتند از: value برای مقدار. پیش فرض ها به: url.
sort_by
اختیاری string
Sort by. مقادیر ممکن عبارتند از: count برای Count, value برای مقدار. پیش فرض ها به: count.
sort
اختیاری string
مرتب سازی. مقادیر ممکن عبارتند از: desc برای نزولی, asc برای صعودی. پیش فرض ها به: desc.
per_page
اختیاری int
نتایج در هر صفحه. مقادیر ممکن عبارتند از: 10, 25, 50, 100. پیش فرض ها به: 10.